Jedno źródło danych – integracja ServiceNow i SAP

Lider w zakresie infrastruktury IT

Nasz klient jest liderem rynku w zakresie infrastruktury IT dla przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego w Skandynawii i krajach bałtyckich. Firma oferuje pełną gamę sprzętu i oprogramowania od czołowych światowych firm technologicznych. Zatrudnia ponad 7,500 pracowników w 85 biurach w siedmiu krajach.

Główny cel: transformacja IT

Brak wspólnego zestawu narzędzi i procesów w całej firmie stał się punktem zapalnym. Dotychczasowy system miał zbyt wiele ograniczeń. Jego konfiguracja pozwalała na wiele odchyleń od procesów i danych, co tworzyło potrzebę wielu obejść i wariantów. Doprowadziło to do zahamowania szybkiego wzrostu i innowacji, stając się obciążeniem w zakresie utrzymania. Dzięki transformacji IT, firma zyskała wysoki poziom złożoności procesów, co w praktyce oznacza: zróżnicowane sposoby pracy, modele danych i środki interakcji z użytkownikiem końcowym; obszerną przebudowę architektury i konsolidację danych; wzajemne zależności między różnymi integracjami.

Ekspertyza w zakresie ServiceNow na wagę złota

Projekt początkowo objął Szwecję, po czym został rozprzestrzeniony na całą organizację. Wdrażanie nowych narzędzi było głównym priorytetem. ServiceNow zastąpiło dziedziczne narzędzie ITSM i rozwiązanie SAP. SPOC był zaangażowany w ten proces, aby starannie przeanalizować różnice między jednostkami biznesowymi i ich sposobami pracy oraz zaproponować zunifikowany model, maksymalizując uproszczenia. Ponieważ w proces integracji zaangażowane były 3 różne zespoły (ServiceNow, SAP i Azure), SPOC aktywnie pomagał koordynować dyskusje i sugerować najlepsze praktyki. Integracje związane z ServiceNow są tylko podzbiorem szerszej transformacji, gdzie ocenianych jest ponad 300 interfejsów. Pierwszym krokiem było dotarcie do odpowiednich interesariuszy i uzyskanie dostępnej dokumentacji na temat „stanu obecnego”. Istniała silna potrzeba zminimalizowania wpływu na biznes. SPOC wspierał się wieloma sesjami typu „show and tell”, sesji modelowania procesów biznesowych i warsztatów, aby zrozumieć specyfikę pracy interesariuszy i jak najlepiej wspierać ich na platformie.

Perspektywa SPOC

Nasze zaangażowanie w projekt było znaczne z udziałem 2 kierowników projektu, jednego architekta, dwóch konsultantów i dwóch developerów. Pracowaliśmy, stosując zwinne podejście z dwutygodniowymi sprintami, ale musieliśmy dostosować się do bardziej opartego na podejściu waterfall. W tak złożonym i dynamicznym środowisku częste zmiany i ulepszanie procesów są nieuniknione. Metodologia zwinna pozwala nam reagować i skutecznie sobie z nimi radzić.

Tomasz Sienkiewicz

R&D Manager at SPOC

To bardzo ambitny projekt i angażuje wiele różnych zespołów po naszej stronie jak i u klienta. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, że nasze wysiłki w zakresie wprowadzenia wiedzy o ServiceNow przyniosą oczekiwane rezultaty.

Dariusz Dobrzański

Project Manager at SPOC

R&D Manager

Project Manager

Etapy projektu

Zmapowaliśmy różne fazy projektu, od eksploracji i realizacji, przez SIT, UAT i szkolenia, aż do uruchomienia. Obecnie realizowana jest pierwsza faza projektu, aby włączyć zarówno nowe systemy, jak i ich konstelację integracji. Wiele istniejących rozwiązań jest starannie ocenianych pod kątem ulepszenia. W kolejnej fazie dużo uwagi zostanie poświęcone na usunięcie niektórych z dostosowań, dalsze usprawnienia i wprowadzenie Business Portfolio Management oraz CSDM. Prawdopodobnie niektóre z interfejsów zostaną również skonsolidowane w celu zmniejszenia złożoności.

Osiągnięte cele

Połączenie istniejącej implementacji ServiceNow z zupełnie nową instancją SAP

Zapewnienie wysoko dostosowanej instancji ServiceNow, która działa już od lat

Wprowadzenie szwedzkich usług do ServiceNow

Zbudowanie szeregu integracji zarówno z SAP, jak i bez SAP

Zmiana istniejącego modelu danych

Zaangażowanie ogromnej liczby interesariuszy