fbpx

Regulamin szkolenia

Regulamin szkolenia

Regulamin szkolenia

I Definicje

Znaczenie terminów używanych w poniższym Regulaminie jest następujące:

 1. Szkolenie– wydarzenie zorganizowane przez firmę SPOC S.A. w celu omówienia określonej w programie tematyki.
 2. Organizator– firma SPOC S.A. z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań,
  o numerze KRS 0000727441.
 3. Uczestnik– osoba uczestnicząca w sposób czynny (Prelegent) lub bierny (Słuchacz) w Szkoleniu.
 4. Zgłoszenie– działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Szkolenie.
 5. Formularz rejestracyjny– dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
 6. Umowa – na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Szkolenie, a tym samym zawarcia umowy.

II Postanowienia ogólne

 1. Szkolenie odbędzie się w miejscu wskazanym w mailu informacyjnym przesłanym przed wydarzeniem.
 2. Organizatorem Szkolenia jest firma SPOC S.A.

III Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny.
 2. Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Szkolenie.
 3. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia i wymaga formy pisemnej.
 4. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 10. Należność za udział w konferencji zostanie zafakturowana w ciągu 7 dni od jej zakończenia.
 5. Uczestnik Konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę SPOC S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IV Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 3. W trakcie szkolenia mogą być wykonywane zdjęcia zbiorowe bądź nagrania video. Jeżeli Uczestnik ustawi się do zdjęcia bądź nagrania, będzie to poczytane przez Administratora danych osobowych jako wyrażenie konkludentnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci wizerunku celem promocji szkolenia w mediach społecznościowych oraz na stronie www.spoc.pl. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 5. Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy będą przechowywane do czasu realizacji szkolenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.  Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Uczestnika danych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do organizacji Szkolenia, a w kolejnym etapie do jego przeprowadzenia. Podanie przez Uczestnika danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.
 10. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw wystarczy przesłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: rodo@spoc.pl

V Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.
 2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu Szkolenia.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Szkolenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, także na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.
 7. Organizator nie zapewnia oraz nie opłaca miejsc parkingowych oraz miejsc noclegowych dla Uczestników.
 8. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny, odbywa się drogą elektroniczną, po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na następujący adres
  e-mail: szkolenia@spoc.pl lub trainings@spoc.pl
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Get In Touch Estimate Project